Taisyklės ir salygos

Sutikdamas su taisyklėmis, patvirtinu jog nepasirodžius iki 24 val. stalo rezervacija anuliuojama.

Rezervacijos taisyklės:

Sutikdamas su taisyklėmis, patvirtinu jog nepasirodžius iki 24 val. stalo rezervacija anuliuojama.
Rezervacijos taisyklės:
Rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.
Įėjimas į renginį mokamas visą naktį, išskyrus tuos atvejus kai suderinamas nemokamai į renginį patenkančių asmenų sarašas.
Rezervacijos mokestis naudojamas atsiskaityti su Vykdytoju už renginio metu suteiktas paslaugas Užsakovui ir/ar jo svečiams. Likusi nepanaudota rezervacijos mokesčio dalis Užsakovui negrąžinama.
Visiems renginio svečiams galioja ir yra taikoma „face control“ sistema, todėl į renginį nebus įleidžiami Vykdytojo renginiui nustatyto aprangos kodo neatitinkantys bei neblaivūs asmenys.
Aprangos kodas – „Dressy Casual“.
Ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti visi ginčai tarp šalių nagrinėjami atitinkamame Vykdytojo buveinės vietos teisme.
Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki visiško šalių įsipareigojimų įvykdymo.